Pangudarasa

Ajining dhiri punika saking kedaling lathi

babagan aku

Aku mung wong biasa, wong desa, saka ing pucuking ardi, mula ora nggumunake yen kanca-kanca padha maringi paraban “Gondes” sing tegese gondrong desa amarga pancen asalku saka desa tur wujudku sing gondrong :). Buruh kang golek panguripan ing Tangerang, adoh saka papan asalku ing Kulon Progo, Ngayogyakarta Hadiningrat.

Advertisements

16 Comments »

 1. Wah, mas gondez merendah kie.. Lha wong bagus, pinter, gedhe duwur, putih, kulite resik, irunge mancung, ilate dowo… kok ngakune ndeso. Tapi siji sayange. rung nduwe bojo. Mbok ya cerita soal iki mas πŸ˜€

  Comment by ardians | November 21, 2007 | Reply

 2. #ardians : Nggih mas, badhe kula ambali malih. Para sedherek, amargi mas Ardian sampun ngandika mekaten, pramila kula mboten saged suwala malih, inggih, kula akeni, kula dereng gadhah semah, amargi inggih dereng pajeng ngantos dumugi wegdal punika πŸ˜€ Kula sampun nyuwun dhumateng mas Ardian supados karsaa nepangaken kula dhumateng wanita-wanita fans-fansipun mas Ardian ingkang kathah sanget punika, nanging ngantos sepriki nembe setunggal ingkang dipun tepangaken dhumateng kula, kados pundi to. πŸ˜€

  Kados mekaten menggah sakedhik lampahing gesang kula, para sadherek. Mbokmenawi wonten ingkang karsa dados …. hahaha….

  Comment by patul | November 21, 2007 | Reply

 3. Lah, kulo rak prasasat gumun to niki.
  Mloka-mlaku mubang-mubeng blog kok njuk ketemu priyayi Kulon Progo.
  Ha njenengan saking pundi to mas?

  Eh, kulo nuwun.

  Ha rak malah lali to niki :mrgreen:

  Comment by sigid | November 21, 2007 | Reply

 4. #sigid : Anu mas.. eh mangga.. kula kok inggih lajeng sasar-susur kados mekaten, kula saking Lendah, mas, pokokipun saking pucuking arga (sanes arga kembar lho) πŸ˜€ Ndherek nepangaken kemawon, kula pun Gondes, rumiyin nate dados rencangipun Kanjeng Ardians, (menawi taksih dipun aken lho :D).

  Comment by patul | November 21, 2007 | Reply

 5. Lah, kula ugi nderek nepangaken.
  Dalem saking Gunungkidul namun tiyang sepuh saking Nanggulan.
  Rumiyin remen mubeng-mubeng Nanggulan, Girimulyo, Wates, Samigaluh lsp. Sak menika njih glidig wonten ibukota, manggen wonten Jakarta Timur.

  Comment by sigid (mboten login) | November 22, 2007 | Reply

 6. #Sigid : Sugeng pitepangan mas, kula remen sanget saged pepanggihan kaliyan sedherek saking Kulon Progo. Matur nuwun.

  Comment by patul | November 22, 2007 | Reply

 7. Assalamu’alaikum mas Gondes,
  wah nderek bingah gene ki yo isih ono piyayi Nom Ngayogya ingkang taksih kesdu nguri-uri kabudayan Mataraman…nderek caos atur kemawon kangmas…mbok mbenawi saged mbok injiho kito sami ndamel mailist “kawulo dasih Ngayogya” ingkang ngupiyo rejeki ing Jabotabek…Syukur-syukur saged pepanggihan lan ndamel paguyuban

  Comment by Enri Makruf | December 3, 2007 | Reply

 8. Wa’alaikumsalam, Mas Enri

  Wah kula dereng ngantos dumugi ingkang panjenengan ngendikakaken punika mas. Menawi milis Kilen Pragi sapunika sampun wonten ing yahoogroups.. Kula rumiyin tepang sawetawis sedherek ing milis kasebat, nanging sapunika sampun kirang anggenipun sesambetan awit saking padamelan lan karibedanipun piyambak-piyambak.

  Sugeng pitepangan mas…

  Comment by patul | December 3, 2007 | Reply

 9. Mas, nyuwun dipun update njih mas.
  Dipun tenggani je niki …… :mrgreen:

  Comment by sigid | December 3, 2007 | Reply

 10. Blogmu mbok di update tho dab… opo ra kopen goro-goro ngisik-isik mobili anyar po? Sing nang Bandung wis ditandangi durung dab? Ketemu nang wirobrajan tenan tho ki?

  Comment by ardians | December 19, 2007 | Reply

 11. Wah jan, mas Patul menika jan wasis.
  Lha niki wau kula rak bar dolan wonten deviant art kagungane mas Patul.
  Uedan, foto kagungane jan prasasat HUEBAAAT …. πŸ˜›

  Comment by sigid | January 7, 2008 | Reply

 12. Mencengangkan mas, menapa melih sik foto kawah putih niku, jan suip … πŸ˜€

  Comment by sigid | January 7, 2008 | Reply

 13. #ardians: Lha wong mudik kok didhawuhi ngeblog… wis tak aturi priksa to nek omahku ki neng pucuk gunung, ora ana internet, anane lendhut karo watu hahahaha…

  #Sigid : Wah, wasis punapa to mas, kula rak namung anut grubyug, rencang-rencang sami kagungan hobby fotografi, kulo namung ela-elu kemawon. Dadosipun nggih ngaten, kirang sae.. lha wong namung amatiran πŸ™‚

  Matur nuwun

  Comment by patul | January 7, 2008 | Reply

 14. πŸ™‚

  Comment by bibomedia.com | March 8, 2008 | Reply

 15. #bibomedia.com: πŸ™‚ juga…

  Comment by patul | March 10, 2008 | Reply

 16. ini yang punya home kayaknya orange seru di ajak ngobrol i haahaaa

  Comment by lia cs | November 2, 2014 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: