Basa Jawa kang wiwit musna.

Aku gumun tur prihatin karo bocah-bocah enom Jawa jaman saiki, ketok banget yen padha ora nguwasani kabudayan Jawa. Sing paling gampang bae, wis angel golek nom-noman kang bisa ngendikan nganggo basa krama inggil, bisaa basane sasar-susur ora karuwan. Apa maneh basa krama inggil, basa Jawa ngoko bae wis padha ora bisa. Bisane mung mireng, ananging yen kudu ngendikan ora bisa. Anggepe basa Jawa iku wus ora mligi marga wis kuna lan ora “kanggo” ing jaman saiki. Kosok baline awake dhewe wong-wong kang lair luwih dhisik asring ora maringi tuladha kang bener babagan bausastra lan kabudayan Jawa.

Basa Jawa mono sejatine ora angel, mung kudu bener lan pener panganggone, utamane basa krama lan krama inggil, kaluputan sing paling asring kedadeyan yaiku salah milih tembung, sing kudune ngurmati wong sing diajak pangandikan, malah ngurmati awake dhewe. Aku percaya yen basa Jawa dienggo wiwit bocah isih timur bakale apik ing tembe mburine. Contone, salah sijine bulikku kang asmane Bulik Titik tansah ngagem basa krama inggil nalika pangandikan karo putra-putrane, nganti saiki putra-putrane yen pangandikan karo wong-wong liya tansah ngagem basa krama inggil. Aku nate krungu nalika bocah-bocah iku nembe dolanan karo bocah-bocah liyane, ditakoni karo bocah liyane semaure nganggo basa krama inggil, bocah sing takon banjur ndomblong. Aku mung bisa mesem kecut nalika nyumurupi prastawa iku. Nanging sakjane aku trenyuh lan prihatin.

Menawa dudu awake dhewe banjur sapa maneh kang gelem lan kudu nguri-uri kabudayan adiluhung tetilarane para leluhur? Mula ayo para sedulur, bareng-bareng kita miwiti anggegulang kabudayan Jawi, wiwit saka sing sepele-sepele bae, tansah nggunakake basa Jawa kang apik, bener lan pener panganggone.

Advertisements

15 thoughts on “Basa Jawa kang wiwit musna.

 1. Walah mas.. mas…
  Lehmu nggawe blog kie pora mikire suwe tenan tho yo..
  Aku sing nganggo bahasa Indonesia wae kangelan, opo meneh nganggo boso jowo..

  Masalahe nang kantorku ra ono sing mudheng boso jowo mas. Makane kuwi aku rodo lali. Ra terasah sih…

  Mas Agung isih nggilani elek ra?

 2. #ardians : wah yo ora to mas, basa Jawa iku kan basa ibu, dadi ra bakal lali, tur luwih gampang dieling-eling, wong wiwit cilik wis nganggo basa Jawa. Sampeyan sing diasah liyane si… 😀

 3. Leres mas, namung kula njih kraos bingah nalika pirsa menawi sampun wonten tiyang-tiyang ingkang ndamelaken font aksara hanacaraka.
  Wonten kaleh tiyang ingkang ndamel sak pangertosan kula:
  1. Teguh Budi Sayoga saking purwokerto wonten website menika (klik)
  2. Jason Glavy saking jepang (nek mboten klentu) wonten website menika (klik)

  Pareeeng …… 😀

 4. #Sigid : Matur nuwun mas awit paringipun pitedah, punika nembe kula undhuh.. saestunipun kula sampun mboten kemutan kados pundi nyerat ngangge aksara Jawi, lingsem si, nanging panci mekaten kasunyatanipun badhe kados pundi malih hahhaha,.,.,..

 5. saya senang berkunjung ke situs ini walaupun saya tidak bisa berbahasa jawa aktif karena saya sejak kecil hingga dewasa tinggal di jakarta.Alhamdulilah aksara jawa telah saya kuasai dengan sempurna dalam waktu 2 minggu setelah sebelumnya saya membeli bulu memetri basa Jawa di kota Solo.Kini saya mempelajari kosa kata basa jawa kromo inggil dengan cara membaca koran lokal Solo yang ada rubrik bahasa Jawanya lalu saya tuliskan kata kata yang tidak saya mengerti artinya untuk ditanyakan kepada teman di solo.Banyak teman-teman sekolah di jakarta yang tidak bisa berbahasa jawa sama sekali (ngoko maupun inggil) walaupun orang tua mereka berasal dari jawa tengah dan timur.

 6. #jgloman : Iya mas, saya juga prihatin sekali dengan fenomena ini.. saya sendiri kurang begitu bisa juga, tapi at least kita ada keinginan untuk memetri kabudayan jawi, yang sangat adiluhung itu..

  Matur nuwun atas rawuhnya di tempat saya ini…

 7. Sa’jane aku dewe yo rodo prihatin ambek arek2 jowo saiki.Arek – arek saiki isone mek boso sing digawe sehari – hari. ngoko lugu ae akeh sing gak isok. Ndanio sing sulit -sulit. masalahe B.indonesia iku terlalu mendominasi.mangkakne arek -arek luwih seneng nggawe boso sing simple, alias boso campuran (boso jawi karo boso Indonesia). Zaman Sak’iki akeh arek sing nggak ngerti karepe tembang macapat.

  # Matur nuwun mas, prastawa iki wis dadi jamak lumrah, ora neng kutha ora neng ndesa, kabeh kaya mengkono. Apa iki tandha-tandha yen jamane wis ganti??

 8. Alhamdulilah taksih wonten pemerhati kabudayan Jawi.Leres sanget mas, kula mawon ingkang taksih sinau ing basa jawa kemawon taksih dereng dong. Mugi kanca2 para kawula muda saged sinau ugi nguri2 kabudayan Jawi

 9. #Erfina: Wah mbak, kula dereng saged kasebat pemerhati kabudayan Jawi, awit kula taksih kirang sanget ing babagan pangertosan kabudayan Jawi. Mugi-mugi rencang-rencang wiranem karsa anggegulang kabudayan Jawi kadosdene mbak Erfina. Sampun ngantos basa lan kabudayan Jawi punika musna utawi malah dados “tamu ing dalemipun piyambak”.

  Matur nuwun awit rawuhipun.. Sugeng pitepangan

 10. wah padahal belajar basa jawa podo karo sinau sopan santun,yen nganti ilang basa jawane berarti ilang sopan santune ( nuwun pangapunten lo nggih.ning yen nonton lingkungan,bocah cilik saiki rata-rata wis wani marang wong tuwo,biasane bocah cilik mau ra di warahi babakan basa opo maneh krama.mugi-mugi tansah pikantuk kelampahan nopo ingkang dipun pikajeng.mugi gusti tansah ngijabahi.

 11. leres mas. aku dhewe yo prihatin marang kahanan iki. ning endi-endi basa dhaerah wis wiwit langka. contone, basa Ambon. tahun 2004 aku menyang ambon, sing ana kari logate. dadine basa indonesia kanthi logat ambon. dene basa ambon-e dhewe wis arang-arang sing ngerti. basa lampung uga basa sing wis meh langka.
  pancen bahasa indonesia dadi basa persatuan, nanging ojo nganti ilang basa dhaerahe dhewe2.

 12. Inggih semana uga kita nyadari pancen lare-lare Jawa menika mboten seneng dumateng Basa Jawa sahingga basanipun nggih mboten fasih,

 13. kita kedahipun nulad tiyang-tiyang jepang utawi cina. sinaosa manggen wonten pundi papan, piyambakipun tansah nguri-uri budayanipun, kalebet basanipun. jepang punika tumrap kula satuhu ngeringaken. maju wonten babagan teknologi, nanging mboten kecalan jati dhirinipun. malah budayanipun saged sumebar wonten ing lumahing bumi punika. kadosta pinten-pinten werni seni bela dhirinipun, panganggenipun, ugi seni-seni sanesipun. mangga, sami gumregah nglestantunaken tilaranipun para sepuh ingkang satuhu adi luhung punika, sinambi ngngsu kawruh tuwin tumandang damel kangge majokaken bangsa lan negara.

 14. Wah…saya mau nulis bhs jawa ndak berani, takut diketawain sama yang lain, hehe…
  Tapi bersyukur sekali masih ada yang mau memperhatikan kelestarian bahasa Jawa kita. Sudah lama saya merasa menjadi “wong jowo sing ora njawani”.. tapi baru kali ini saya berkesempatan bisa membuat karya tulis yang akan membahas penanggulangan kepunahan bahasa Jawa, sekaligus mulai mempelajari boso jowo sing bener…ben ndak ngoko amburadul terus….hehe..
  Kalau ada yang bisa memberi masukan, baik pendapat, sumber(buku,website) atau yang lainnya, mohon dikirimkan ke e-mail saya di septi_mat06@yahoo.co.id.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s