Pangudarasa

Ajining dhiri punika saking kedaling lathi

Ana-ana bae: Asal-usule istilah bikini

Bikini Atoll – Test field of nuclear bombs

The name “Bikini” was adopted for bikini swimwear shortly thereafter; a coincidence of explosive shock perhaps (“like the bomb, the bikini is small and devastating“), and the realization that “atom bombs reduce everybody to primitive costume.

Ana-ana bae… 🙂

Advertisements

February 20, 2008 Posted by | aneh² | | 3 Comments

SAS CODE SNIPPET OF THE DAY!!!!!!

Proc NoMeans Data = ALL_MESSED_UP NoWay AllMissing CantPrint;

Class Anything_CANT_DEFINE;
Var Current_Unbalance;

Output Out = Sum_WhatEver_They_Want (Drop = _EVERYTHING_) Sum=;

Where Inexistent_Inconclusive_Data_Available = True;

Run; /*forever*/

Great… rite??

February 19, 2008 Posted by | aneh², cathetan urip | | Leave a comment

Banyu

Banyu dasanamane tirta, toya, warih, si, her.

crw_0867drgpuritylow.jpg

Red Pearl

February 11, 2008 Posted by | aneh² | , , , , , | 6 Comments

WMA > MP3 transcoding migunakake ffmpeg lan lame

Kagungan file-file wma utawa format liyane nanging mp3 player kagungane mung bisa muter mp3? Transcode bae dadi mp3.

Contone kaya ing ngisor iki:

ffmpeg -i “03 Tennessee Waltz.wma” -vn -f wav – | lame.exe -V 2 –vbr-new – “03 Tennessee Waltz.mp3”

Kudu dieling yen transcoding ing antarane lossy compression iku ora bakal bisa ngasilake output kang becik, amarga wis akeh rounding error. Yen bisa, luwih becik nggoleki wav asline, utawa nge-rip maneh saka CD-ne. Pathokan kang bisa dienggo, bit rate format hasile aja nganti luwih gedhe tinimbang sumbere. Upamane wma 192kbps aja ditranscoding dadi mp3 225kbps, luwih becik <= 192kbps.

ffmpeg bisa diundhuh saka ing kene
lame bisa diundhuh saka ing kene

February 4, 2008 Posted by | audio | , , , , | Leave a comment

Doom9 Highlight: #1 Unbelievers

Somebody wrote following lines in a thread regarding BackupHDDVD by muslix64.

muslix64: i wrote an AACS decrypter.
me: *yawn*
muslix64: and i’ve extracted volume keys from my HD-DVD’s
me: wow that’s amazing, show me.
muslix64: no
me: *yawn*

January 24, 2008 Posted by | aneh² | , , , , , | 1 Comment

Pakdhe Gondhes

Kula sapunika sampun dados pakdhe saestu, awit rikala dinten Kemis, 10 Januari 2008 rayi kula, Hanna, sampun ambabar ponang jabang bayi pawestri prunan kula ingkang nomer setunggal, ingkang dipunparingi pusaka nama pun Margareth Keyzia Kinanthi Kurniadewi (Keke). Naminipun panci panjang saestu awit sedaya kulawarga maringi nami piyambak-piyambak dhumateng rayi kula, Margareth punika paringipun rayi kula pun Lina, Keyzia saking atur kula, Kinanthi punika paringipun ibunipun (Hanna), Kurnia saking kersanipun ibu kula, dene Dewi saking pitedahipun bapak. Dados sedaya kulawarga tumut andhil hahaha…

Kula namung saged ndherek bingah-bingah saking katebihan awit kula mboten saged wangsul amargi kawontenan lan nembe kathah padamelan.

Kula kapan nggih? Hihihi..

January 16, 2008 Posted by | cathetan urip | , , , | Leave a comment

Kepiting

Romlah njaluk ditukokno kepiting gawe buko.

“Yo wis tak tukokno nang rolak” jare Muntiyadi.

“Lho gak numpak bronpit tah ?” takok Romlah.

“Gak wis, cik gak amis. Tak nyegat bemo ae” jare Muntiyadi. Mari ngono Muntiyadi budhal nyegat bemo.

Dhadhak ndhik bemo Muntiyadi pethuk ambek bekas pacare biyen, jenenge Sablah.

“Lho cak Mun, kate nang endhi peno cak ?” takok Sablah.

“Kate nglencer golek angin . .” jare Muntiyadi.

“Sakjane aku kate kulak kain, tapi wurung ae wis, tak melok peno ae” jare Sablah ngalem.

Mari ngono arek loro iku ngelencer nang musium Kapal Selam ndhik kono lak isis tah, dadi gak keroso moro-moro wis sore. “Waduh blaen iki, aku kudhu mulih, wis yo .” jare Muntiyadi.

Mari pamitan, Muntiyadi mampir nang rolak tuku kepiting diadhai kresek. Mergo gopoh kabeh, pas katene mlebu pekarangan dhadhak kreseke jebol, kepitinge buyar kabeh. Ambek nggurak kepitinge, Muntiyadi bengok-bengok “Ayo cepetan sithik . .wis meh tekan iki ” Krungu bojone bengok-bengok, Romlah ambek muring-muring. “Cak . .cak, cik guobloke se sampeyan iku. Lha mosok kepiting digiring padhakno bebek ae. Mulakno kok suwi. . .”

January 4, 2008 Posted by | aneh² | , | 2 Comments

Open source MLP/TrueHD decoder

Kabar kang banget nyenengake kanggo para pandemen audio decoding, FFmpeg ora suwe maneh bakal bisa decode MLP (=Meridian Lossless Packing) yaiku format file audio lossless sing digawe dening Meridian Audio, Ltd. Lossless iku tegese ora ana bagian kang ilang saka stream audio asline. MLP iku wis diakoni dadi standar kompresi lossless kanggo dvd-audio.

Dolby TrueHD (sing dienggo neng Blu Ray & HD-DVD ) iku uga nggunakake MLP.

Dipirsani ing kene

December 4, 2007 Posted by | audio | , , , | Leave a comment

Macapat :: Kinanthi & Gambuh

Macapat, tembung sing wis arang dirungu, tur akeh sing wis ora pirsa, aku wingi sore dipundhuti priksa dening mitraku sing asmane mas Wiwit, apa ta tegese macapat iku. Aku kenal macapat wiwit aku isih cilik, bapakku asring rengeng-rengeng sadina-dina, tur maneh panjenengane paraga kethoprak ing desaku. Semono uga ibuku, neng sekolahan asring maringi piwulang bab macapat, bebarengan karo guru-guru liyane. Aku biyen bisa nembang Mijil, Sinom, Pucung, Kinanthi, Asmarandana, Maskumambang, Dhandhanggula, Pangkur, Gambuh lan Megatruh. Balabak, Wirangrong, Jurudemung, Girisa babar blas ora bisa. Saiki aku mung kelingan Mijil, Kinanthi, Pucung, Gambuh lan Megatruh, awit wis ora tau macapatan. Wektu aku isih SD lan SMP biyen, saben minggu mesthi latihan macapat neng daleme guruku utawa neng kelas.

Ana pirang pada sing aku isih eling tekan seprene, kaya ta Kinanthi Mangu, kang padane kaya ing ngisor iki:

Padha gulangen ing kalbu
Ing sasmita amrih lantip
Aja pijer mangan nendra
Kaprawiran den kaesthi
Pesunen sariranira
Sudanen dhahar lan guling

Utawa tembang Gambuh ing ngisor iki, asring banget keprungu neng sekolahanku ing jaman semana, awit isine sing maringi pitutur supaya bocah-bocah sregep anggone sinau. Dadi ana momotan politise 🙂 😀 Mula tansah kelingan lan nganti nglothok 😀

Ora liwat tuturku
Marang sira sing sregep sinau
Maca etung nulis nggambar sing taberi
Ajar wulangane guru
Aja wedi atetakon

Saka tuladha ing dhuwur, tembang Kinanthi iku:

 • guru gatrane 6
  tegese saben pada (bait) ana 6 gatra (baris)
 • guru wilangane ajeg 8 saben gatrane
  tegese saben gatra utawa baris ana 8 suku kata utawa syllable.
 • guru lagune u, i, a, i, a, i
  tegese gatra kapisan kudu dipungkasi nganggo swara (vokal) “u”, gatra kapindho kudu dipungkasi nganggu swara “i” lan sapiturute.

Semono uga tembang Gambuh, uga ana aturane yaiku guru gatra 5, guru wilangan lan guru lagune 7u, 10u, 12i, 8u, 8o.

November 22, 2007 Posted by | macapat | , , , , , | 14 Comments

Macapat :: Pucung

Tembang Pucung, kang kalebu tembang cilik, iku tembang kang akeh digunakake amarga cekak tur gampang panganggone. Cekak amarga mung ana patang gatra saben pada.

 • gatra kapisan cacahe 12 wanda (suku kata, syllable) lan wanda kang pungkasan kudu “u”, kacekak 12-u.
 • gatra kapindho cacahe 6 wanda, lan wanda kang pungkasan kudu “a”, kacekak 6 -a
 • gatra katelu cacahe 8 wanda, lan wanda kang pungkasan kudu “i”, kacekak 8 -i
 • gatra kapat utawa kang pungkasan cacahe 12 wanda, wanda kang pungkasan kudu “a”, utawa kacekak 12-a

Tuladha:

Ngelmu iku kelakone kanthi laku
Lekase lawan kas
Tegese kas nyantosani
setya budya pangekesing dur angkara

(kacuplik saka Serat Wedhatama anggitane KGPAA Mangkunagara IV)

Utawa pucung kang misuwur marga asring kanggo tembang dolanan utawa cangkriman

Bapak pucung cangkemmu marep mendhuwur
Sabane ing sendhang
Pencokane lambung kering
Prapteng wisma si pucung mutah guwaya

(coba batangen cangkriman ing dhuwur :))

November 21, 2007 Posted by | macapat | , , , | 15 Comments